lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

((สรุป))รวมแนวข้อสอบนิติกร อบต. อบจ. เทศบาล อปท. อัพเดทล่าสุด ปี 2560

เจ้าของร้าน

((สรุป))รวมแนวข้อสอบนิติกร อบต. อบจ. เทศบาล อปท. อัพเดทล่าสุด ปี 2560

 

       

1.          ประธานศาลอุทธรณ์หมายถึงข้อใด

              ก.   อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์                                        ข.   ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ผู้ใดผู้หนึ่งที่ได้รับเลือก

ค.   อธิบดีผู้พิพากษาศาลฎีกา                                               ง.    ไม่มีข้อถูก

              คำตอบ  ก. “ประธานศาลอุทธรณ์” หมายความว่า อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วย

              ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลากร

 

2.          ข้าราชการศาลยุติธรรม หมายถึงใคร

              ก.   สมศรีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3                                     ข.   สมชาย ผู้ช่วยผู้พิพากษา

              ค.   สมเดช  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1                                  ง.    ข้อ ก. และ ค. ถูก

              คำตอบ  ง. “ข้าราชการศาลยุติธรรม”  หมายความว่าข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

              ข้าราชการฝ่ายตุลาการ

 

3.          ข้าราชการตุลาการ หมายถึงใคร

              ก.   อนันต์  อธิบดีผู้พิพากษา                                                ข.   อรุณ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น

              ค.   อดิศร  ผู้ช่วยผู้พิพากษา                                                  ง.    ถูกทุกข้อ

คำตอบ  ง. “ข้าราชการตุลากร” หมายความว่า ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

              ฝ่ายตุลาการ

 

4.          ข้อใดมิใช่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

              ก.   กนิษฐา  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์                                    ข.   กรกนก เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 3

              ค.   กษมา  ลูกจ้างชั่วคราว                                                     ง.    ถูกทุกข้อ

คำตอบ  ค. “ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม”  หมายความว่า ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมาย

              ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

 

5.          คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเรียกโดยย่อว่าอะไร

              ก.   ก.ศ.                                                                                     ข.   ก.บ.ศ.

              ค.   ค.บ.ศ.                                                                                 ง.    ค.บ.ศ.

คำตอบ  ข. “ก.บ.ศ.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

6.          คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม  เรียกโดยย่อว่าอะไร

              ก.   ก.ศ.                                                                                     ข.   ก.บ.ศ.

              ค.   ค.ข.ศ.                                                                                 ง.    ก.ข.ศ.

คำตอบ  ก. “ก.ศ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

 

7.          ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม

              ก.   เป็นหน่วยงานอิสระ                                                       ข.   มีฐานะเป็นนิติบุคคล

              ค.   เป็นรัฐวิสาหกิจ                                                                

              ง.   การแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ทำเป็นประกาศก.บ.ศ.

คำตอบ  ค. ให้มีสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระมีฐานะเป็นนิติบุคคล

                            การแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานศาลยุติธรรมและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของ

              ส่วนราชการนั้น ให้ทำเป็นประกาศก.บ.ศ.

                            ประกาศตามวรรคสองเมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจา

              นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

 

8.          สำนักงานศาลยุติธรรมมีหน้าที่อะไร

              ก.   งานธุรการของศาลยุติธรรม                                          ข.   งานส่งเสริมงานตุลาการ

              ค.   งานวิชาการของศาลยุติธรรม                                        ง.    ถูกทุกข้อ         

              คำตอบ  ง. สำนักงานศาลยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการของศาลยุติธรรมงานส่งเสริม

              งานตุลาการ และงานวิชาการ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ศาลยุติธรรม รวมทั้ง

              เสริมสร้างให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

9.          ข้อใดเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำศาลยุติธรรมที่จะต้องรับผิดชอบ

              ก.   งานธุรการ                                                                        ข.   งานช่วยค้นคว้าทางวิชาการแก่ผู้พิพากษา

              ค.   ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ                             ง.    ถูกทุกข้อ

คำตอบ  ง. ให้สำนักงานศาลยุติธรรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศาลยุติธรรมทุกแห่งให้เพียงพอที่จะ

              รับผิดชอบงานธุรการ  งานช่วยค้นคว้าทางวิชาการแก่ผู้พิพากษา  รวมตลอดทั้งการประสานงานกับ

              ส่วนราชการต่างๆและงานอื่นใดตามที่ศาลยุติธรรมมอบหมาย

 

10.        ใครมีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการโดยทั่วไปของสำนักงานศาลยุติธรรม

              ก.   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ                                                  ข.   เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

              ค.   ผู้อำนวยการศาลยุติธรรม                                               ง.    จ่าศาล

คำตอบ  ข. ให้มีเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา

              มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงานศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ

              ของทางราชการ รวมทั้งระเบียบ ประกาศและมติของ ก.บ.ศ. และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน

              สำนักงานศาลยุติธรรมโดยมีรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

 

 

  
สนใจ#แนวข้อสอบท้องถิ่น ทุกตำแหน่ง ติดต่อที่

 

โทร : 094-468-3148
Line : 0944683148
email: khosobthai99@gmail.com
หรือ@lineมาที่ : http://line.me/ti/p/UNWRv_Tkys

** ข้อสอบมี 3 แบบ **
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ) 
2. หนังสือ+VCD ราคา 699 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม VCD บรรยายต่างๆ) 
3. ชุดติว VCD + หนังสือ ราคา 1500 บาท (VCD ครอบคุมในหนังสือที่สอบ)
>>มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า<<

โปรดระวังพวกซื้อไปขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต
**กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ**  
1- เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กสิกรไทย
ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์
2- เลขที่บัญชี 985-4-43385-4 ธ.กรุงไทย
ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์

โอนเงินแล้วแจ้ง
-หลักฐานการโอน (หรือยอดโอน เวลาโอน)
-แบบไฟล์: แจ้งเมลล์ และยืนยันแนวข้อสอบที่สั่ง
-แบบหนังสือ/ชุดติว : แจ้งชื่อ ที่อยู่ ให้ชัดเจน และยืนยันหนังสือที่สั่ง
Line ID :  0944683148


1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

Categories

New

Member

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

Statistic

หน้าที่เข้าชม199,981 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด145,376 ครั้ง
เปิดร้าน17 พ.ค. 2560
ร้านค้าอัพเดท20 ก.ค. 2561

Contact us

0944683148
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก