lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

โหลดแนวข้อสอบปลัดอำเภอ [พร้อมเฉลย] ชุดเตรีมสอบ 2560-2561 ฟรี!!

เจ้าของร้าน

โหลดแนวข้อสอบปลัดอำเภอ [พร้อมเฉลย] ชุดเตรีมสอบ 2560-2561 ฟรี!!


การันตีจาก ผลงานลูกค้าที่สอบได้>>
http://www.xn--22c9bez5atub0e9fzd.com/webboard/viewtopic/1
-------------------------------------------
ติดตามข่าวการสอบได้ที่ https://www.facebook.com/meekhosob/
--------------------------------------------
หรือ@lineมาที่ : http://line.me/ti/p/UNWRv_Tkys
--------------------------------------------

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง [ชุดที่ 1]

1. กระทรวงมหาดไทยได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ ?
ก. 1 เมษายน พ.ศ. 2435
ข. 2 เมษายน พ.ศ. 2435
ค. 1 เมษายน พ.ศ. 2445
ง. 2 เมษายน พ.ศ. 2445

2. ปัจจุบันกรมการปกครองอยู่สังกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงการคลัง
ง. กระทรวงการต่างประเทศ

3. ข้อใดคืออำนาจและหน้าที่ของกรมการปกครอง ?
ก. เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
ข. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง และอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
ค. สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งทุกระดับ
ง. ถูกทุกข้อ

4. เป้าหมายของการปฏิรูประบบราชการคือ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี (Good Governance) เพื่อบรรลุเป้าหมายตามข้อใด ?
ก. เพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ข. เพื่อให้เกิดความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม
ค. เพื่อให้เกิดความแตกแยกของประชาชน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

5. ข้อใดให้ความหมายของ Integrity ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี ข้าราชการจะต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ไม่ทุจริตคอรัปชั่น
ข. ขยันตั้งใจทำงานหรือเรียกว่าการปฏิบัติงานเชิงรุก
ค. มีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันโลกทันปัญหาและสิ่งท้าทายต่าง ๆ
ง. มีการทำงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงให้เห็น จากการจัดการภายในที่ดีของหน่วยงานทำให้ผลผลิตที่ได้มีมาตรฐาน ประหยัดทรัพยากรและเกิดความคุ้มค่า

6. วิสัยทัศน์ของกระทรวงมหาดไทยคือ ?
ก. เป็นองค์กรหลักในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำนวยความเป็นธรรมของสังคมด้วยการบูรณาการ การบริหารจัดการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสให้ประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
ข. ส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดสามารถบริหารงานแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผลเสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่
ค. สร้างโอกาสให้ประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
ง. บริหารงานแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผลเสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่

7. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมการปกครอง ?
ก. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มุ่งบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน
ข. เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดสามารถบริหารงานแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผลเสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่
ค. เป็นองค์กร บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน สร้างโอกาสให้ประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
ง. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล บริหารงานแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผลเสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่

 8. ข้อใดคือพันธกิจของกรมการปกครอง ?
ก. อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายอำเภอ
ข. เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
ค. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน งานการข่าว งานกิจการชายแดน งานควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพและ
ผู้หลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติ และงานกิจการมวลชน
ง. ถูกทุกข้อ

9. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง มีความมุ่งหมายตามข้อใด ?
ก. เพื่อกําหนดให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของกรมการปกครองพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการประพฤติปฏิบัติ ในฐานะข้าราชการกรมการปกครอง
ข. เพื่อกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติตามจรรยาให้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของข้าราชการกรมการปกครอง พึงมีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจ ในฐานะข้าราชการกรมการปกครอง และประพฤติปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
ค. เพื่อกําหนดให้ข้าราชการกรมการปกครองพึงรักษาชื่อเสียง เกียรติยศ ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของการเป็นข้าราชการกรมการปกครอง
ง. ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดให้ความหมายของ “ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ข้อควรประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้องที่ข้าราชการกรมการปกครองยึดถือเป็นข้อปฏิบัติในการปฏบัติ งาน
ข. การแสดงออกซึ่งพฤตกรรมการทำงานไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก ของข้าราชการกรมการปกครอง
ค. สิ่งที่ข้าราชการกรมการปกครอง ไม่ควรยึดถือปฏิบัติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

11. ข้อใดตรงตามจรรยาข้าราชการกรมการปกครองในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ?
ก. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
ข. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ค. ปฏิบัติงานโดยใช้กลยุทธป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และใชงบประมาณอย่างซื่อสัตย์ ประหยัด คุ้มค่า
ง. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อย่างเต็มกําลังความรู้ ความสามารถ ทั้งต่อตนเอง ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และประชาชน

12. การมีจิตสํานึกในความเป็นข้าราชการฝ่ายปกครอง เสียสละ รับผิดชอบต่อสังคม รักษาประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน จัดอยู่ในจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง ตามข้อใด ?
ก. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข. ยึดมั่นในอุดมการณ์นักปกครองและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง
ค. มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
ง. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

13. ระบบบริหารการคลังประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง ?
ก. การกำหนดนโยบาย
ข. การนำนโยบายไปปฏิบัติ
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

------------------------แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457------------------------

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. การจัดตั้งหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ต้องสอดคล้องกับข้อใด ?
ก. ถ้าเป็นที่มีคนอยู่รวมกันมากถึงจำนวนบ้านน้อย ให้ถือเอาจำนวนคนเป็นสำคัญประมาณราว 200 คนเป็นหมู่บ้านหนึ่ง
ข. ถ้าเป็นที่ผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลกัน ถึงจำนวนคนน้อยถ้าและจำนวนบ้านไม่ต่ำกว่า 5 บ้านแล้ว จะจัดเป็นหมู่บ้านหนึ่งก็ได้
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 ได้กำหนดให้มีผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหมู่บ้านละสองคน หากหมู่บ้านใดต้องการมีมากกว่าสองคน ให้ขออนุมัติจากกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงพลังงาน
ข. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ค. กระทรวงการต่างประเทศ
ง. กระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 3. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจหน้าที่ปกครองบรรดาราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน ?
ก. ผู้ใหญ่บ้าน
ข. กำนัน
ค. ปลัดอำเภอ
ง. นายอำเภอ

ข้อที่ 4. ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่อยู่ในลักษณะต้องห้ามตามข้อใด ?
ก. อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันรับเลือก
ข. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำ และมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีจนถึงวันเลือกและเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน
ค. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ตามมาตราที่ 13 ในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านต้องให้บุคคลตามข้อใดเป็นประธาน ?
ก. ให้กรมการอำเภอเป็นประธานพร้อมด้วยกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นอย่างน้อยหนึ่งคน
ข. ให้ปลัดกรมการอำเภอเป็นประธานพร้อมด้วยกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นอย่างน้อยหนึ่งคน
ค. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยกรมการอำเภอและปลัดกรมการอำเภออย่างน้อยหนึ่งคน
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 6. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบจะอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี ?
ก. คราวละ 3 ปี
ข. คราวละ 4 ปี
ค. คราวละ 5 ปี
ง. คราวละ 10 ปี

ข้อที่ 7. หากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านใดว่างลงให้คัดเลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นใหม่ภายในกี่วัน ?
ก. ภายในกำหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบการว่างลง
ข. ภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้ทราบการว่างลง
ค. ภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้ทราบการว่างลง
ง. ภายในกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้ทราบการว่างลง

ข้อที่ 8. หากผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตำแหน่งให้บุคคลตามข้อใดมีอำนาจหน้าที่เรียกหมายตั้ง และสำมะโนครัวของผู้ใหญ่บ้านนั้นนำมาเก็บรักษาไว้ ?
ก. กำนัน
ข. ปลัดอำเภอ
ค. นายอำเภอ
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อที่ 9. หากผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถทำงานได้ ให้บุคคลตามข้อใดทำหน้าที่แทน ?
ก. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
ข. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
ค. กำนัน
ง. ปลัดอำเภอ

ข้อที่ 10. ตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ใหญ่บ้าน ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ทำการอบรมสั่งสอน หรือชี้แจงข้อราชการแก่ราษฎรในการนี้ให้เรียกราษฎรมาประชุมได้ตามครั้งคราวที่สมควร
ข. บำรุงและส่งเสริมการอาชีพของราษฎรในทางเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม
ค. ตรวจตราและรักษาประโยชน์ในการอาชีพของราษฎรชาวต่างประเทศ
ง. จัดการป้องกันโรคติดต่อ หรือโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นในหมู่บ้าน เพื่อมิให้ติดต่อลุกลามมากไป

ข้อที่ 11. หากผู้ใหญ่บ้านรู้ว่ามีข่าวการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นในหมู่บ้านของตน ผู้ใหญ่บ้านต้องแจ้งความต่อบุคคลตามข้อใด ?
ก. กำนัน
ข. ปลัดอำเภอ
ค. นายอำเภอ
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อที่ 12. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. เสนอข้อแนะนำและให้คำปรึกษาต่อผู้ใหญ่บ้านในกิจการที่ผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจหน้าที่
ข. ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน
ค. ถ้ามีคนจรเข้ามาในหมู่บ้านและสงสัยว่าไม่ได้มาโดยสุจริตให้นำตัวส่งผู้ใหญ่บ้าน
ง. เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในหมู่บ้าน ต้องระงับเหตุ ปราบปรามติดตามจับผู้ร้ายโดยเต็มกำลัง

                                                                                    เฉลย
-----------------แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534-------------------------

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 1. ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้านคือ ?
ก. ทะเบียนบ้านกลาง
ข. ทะเบียนคนตาย
ค. ทะเบียนคนเกิด
ง. ทะเบียนบ้าน

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “ เจ้าบ้าน ” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านหลังนั้น
ข. ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ค. ผู้มีชื่อและรายการปรากฏในเอกสารที่จะขอตรวจ คัด และรับรองสำเนาเอกสารการทะเบียนราษฎร
ง. บุคคล หรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเอกสารการทะเบียนราษฎร

ข้อที่ 3. สำนักทะเบียนกลาง มีบุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งเป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนกลาง ?
ก. นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
ข. นายทะเบียนจังหวัด
ค. นายทะเบียนอำเภอ
ง. ผู้ช่วยผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

ข้อที่ 4. ข้อใดคือหน้าที่ของนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนอำเภอ ?
ก. มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทั่วราชอาณาจักร
ข. มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร
ค. มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตจังหวัด
ง. มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตอำเภอ

ข้อที่ 5. ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่าการดำเนินการแจ้งเพื่อดำเนินการจัดทำหลักฐานทะเบียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้ดำเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้นายทะเบียนมีอำนาจตามข้อใด ?
ก. ไม่รับแจ้ง
ข. จำหน่ายรายการทะเบียน
ค. เพิกถอนหลักฐานทะเบียน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ?
ก. สำนักทะบียนกลาง
ข. สำนักทะเบียนอำเภอ
ค. สำนักทะเบียนจังหวัด
ง. สำนักทะเบียนท้องถิ่น

ข้อที่ 7. หน่วยงานของรัฐสามารถขอข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากนายทะเบียนได้หรือไม่ ?
ก. ไม่ได้ ตามตราที่ 14
ข. ได้ ตามตราที่ 14
ค. ไม่ได้ ตามตราที่ 15 เนื่องจากเป็นการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล
ง. ได้ ตามตราที่ 15 เฉพาะกรณีจำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐนั้น

ข้อที่ 8. เมื่อมีคนเกิดในบ้านเจ้าบ้านต้องดำเนินการแจ้งบุคคลตามข้อใด ?
ก. ผู้ใหญ่บ้านผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิดในบ้าน
ข. นายอำเภอผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิดในบ้าน
ค. ปลัดอำเภอผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิดในบ้าน
ง. นายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิดในบ้าน

ข้อที่ 9. หากคนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตายภายในกี่ชั่วโมง ?
ก. ภายในสิบสองชั่วโมง นับแต่เวลาตาย
ข. ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย
ค. ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่เวลาตาย
ง. ภายในหกสิบชั่วโมง นับแต่เวลาตาย

ข้อที่ 10. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่รับจดทะเบียนคนเกิดและคนตายที่มีขึ้นนอกราชอาณาจักร ?
ก. กงสุลไทย ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน
ข. ข้าราชการสถานทูตไทย ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน
ค. รัฐวิสาหกิจไทย ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 11. หากผู้อยู่ในบ้านใดออกจากบ้านที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไปอยู่ที่อื่นเกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และเจ้าบ้านไม่ทราบว่าผู้นั้นไปอยู่ที่ใด เจ้าบ้านต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ข. แจ้งคนหายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ค. แจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันครบหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ง. แจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายในสามสิบวันนับแต่วันครบหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

ข้อที่ 12. หลังสร้างบ้านเสร็จ เจ้าบ้านต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อขอเลขประจำบ้าน ภายในกี่วันหลังจากสร้างบ้านเสร็จ ?
ก. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ
ข. ภายในสามสิบวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ
ค. ภายในหกสิบวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ
ง. ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ

ข้อที่ 13. หากผู้ใดรื้อบ้านซึ่งมีเลขประจำบ้านอยู่โดยที่ผู้นั้นไม่ประสงค์จะปลูกบ้านในที่ดินนั้นอีกต่อไป เจ้าบ้านต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ข. ให้แจ้งต่อปลัดอำเภอ หรือนายอำเภอภายในสิบห้าวันนับแต่วันรื้อเสร็จ
ค. ให้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันรื้อเสร็จ
ง. ให้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายในสามสิบวันนับแต่วันรื้อเสร็จ

ข้อที่ 14. หากผู้ใดไม่มาตามที่นายทะเบียนเรียก หรือ แสดงหลักฐาน หรือไม่ยอมให้นายทะเบียนเข้าไปสอบถามในบ้านตามมาตรา 10 ต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
ค. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

ข้อที่ 15. ผู้ใดแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือกระทำการเพื่อให้ตนเองมีชื่อหรือมีรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ ต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่เก้าเดือนถึงหกปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

Categories

New

Member

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

Statistic

หน้าที่เข้าชม210,394 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด152,857 ครั้ง
เปิดร้าน17 พ.ค. 2560
ร้านค้าอัพเดท15 ส.ค. 2561

Contact us

0944683148
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก